4. Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Humenné

Materiál č.: SR 305/2018

Predkladateľ: Revízne oddelenie Krajského súdu v Prešove
Výsledok: Prerokovaný

Obsah materiálu

Prílohy