2. Správa o výsledkoch revízie na Okresnom súde Rožňava

Materiál č.: SR 257/2018

Predkladateľ: Vedúci revízneho oddelenia Krajského súdu v Košiciach
Výsledok: Prerokovaný

Obsah materiálu

Prílohy