2. Prerokovanie celkového počtu miest sudcov a zamestnancov súdov pri tvorbe podkladov na tvorbu rozpočtu verejnej správy

Materiál č.: SR 288/2018

Predkladateľ: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
Výsledok: Odročený

Obsah materiálu

Prílohy