48. zasadnutie Súdnej rady SR

30. januára 2017 o 10:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
808
Uznesenie č. 808 (113.54 kB)
Vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov Disciplinárneho senátu
820 Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií za Súdnu radu Slovenskej republiky
805
Uznesenie č. 805 (111.88 kB)
Prerokovanie návrhu programu
814 Návrh na schválenie zmeny harmonogramu revízií revízneho oddelenia Krajského súdu v Žiline na obdobie rokov 2013 – 2017
815
Uznesenie č. 815 (326.47 kB)
Vyhodnotenie plnenia Plánu práce Súdnej rady Slovenskej republiky za rok 2016
816
Uznesenie č. 816 (387.69 kB)
Dodatok č. 1 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2017
817 Pozvánka predsedu Súdnej rady Poľskej republiky na študijný pobyt pre členov Súdnej rady Slovenskej republiky
807
Uznesenie č. 807 (110.19 kB)
Doplňujúce voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu
818 Konferencia „Sociálne práva v dnešnej Európe: úloha vnútroštátnych a európskych súdov"
812 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Eriky Čanádyovej, sudkyne Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky
813 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na preloženie Mgr. Iva Maruščáka, sudcu Okresného súdu Svidník na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove
819 Pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
811 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
806 48. zasadnutie Súdnej rady SR
48. zasadnutie Súdnej rady SR
810
Uznesenie č. 810 (113.88 kB)
Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu