2. zasadnutie Súdnej rady SR

25. septembra 2017 o 09:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
29 Voľba podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky
44
Uznesenie č. 44 (94.67 kB)
Schválenie komisie na vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2016
45
Uznesenie č. 45 (92.73 kB)
Schválenie komisie na prípravu Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky
48 Dodatok č. 5 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2017
51
Uznesenie č. 51 (96.96 kB)
Poverenie členov Súdnej rady Slovenskej republiky na realizáciu kompetencie Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 119 ods. 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
52
Uznesenie č. 52 (104.78 kB)
Vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov Disciplinárneho senátu
27
Uznesenie č. 27 (148.23 kB)
Prerokovanie návrhu programu
30 Prerokovanie počtu miest kandidátov na funkciu sudcu obsadzovaných hromadným výberovým konaním
39
Uznesenie č. 39 (95.64 kB)
Správa o výsledkoch revízie na Okresnom súde Košice - okolie
46
Uznesenie č. 46 (137.33 kB)
Ponuka projektov Európskej siete súdnych rád na roky 2017/2018 a pilotné stretnutie projektových tímov Európskej siete súdnych rád vo Vilniuse
49 Dodatok č. 5 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2017
50
Uznesenie č. 50 (93.68 kB)
Informácia o stave disciplinárnych konaní a o realizácii nových kompetencií Súdnej rady Slovenskej republiky od 1. júla 2017
53
Uznesenie č. 53 (130.79 kB)
Návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku o zmene a doplnení niektorých zákonov
40 Kritériá na osoby kandidátov na členov hodnotiacich komisií a kritériá na zloženie hodnotiacich komisií
47
Uznesenie č. 47 (93.61 kB)
Výzva Okresného súdu Bratislava III na vyjadrenie k žalobe č. 16Cpr 5/2017
41 Kritériá na osoby kandidátov na členov hodnotiacich komisií a kritériá na zloženie hodnotiacich komisií
35
Uznesenie č. 35 (93.28 kB)
Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na preloženie JUDr. Karola Krochtu, sudcu Okresného súdu Stará Ľubovňa na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove
36
Uznesenie č. 36 (93.78 kB)
Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie Mgr. Lucie Mizerovej, sudkyne Okresného súdu Trnava na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave
37
Uznesenie č. 37 (93.22 kB)
Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie Mgr. Michala Novotného, sudcu Okresného súdu Dunajská Streda na výkon funkcie sudcu na Krajský súd
38
Uznesenie č. 38 (93.22 kB)
Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na preloženie JUDr. Olivera Kolenčíka, sudcu Okresného súdu Nitra na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre
1 2 »